محل لوگو

مهارت و اصول خواندن(Dyslexia)


فرمت فایل: پاورپوینت - powerpoint, Image result for word 

( -- قابل ویرایش 

 

تعداد اسلاید : 46
تکنیک های پردازش هیجانی مهارت و اصول خواندن(Dyslexia) خواندن کلمه Word reading هدف نهایی از خواندن ، درک و فهم مطالب خوانده شده می باشد (استنلویچ a 1991 )، ولی پایه و اساس برای درک خواندن، کفایت و کارآمدی درخواندن کلمه می باشد. برای درک کافی یک متن ابتدا باید کلمات متن بطور مجزا و به سرعت : رمز گشایی (decoding) و باز شناسی (recognition) شوند. توانایی رمز گشایی کلمات ورای پردازش معنایی آنها صورت می گيرد و در آن به ویژگیهای رسمی زبان و مهارتهای آوایی (Phonological skills ) توجه می شود بدون آن که لزوما" عمل تلفط بیانی را شامل گردد ( مورایس 1987) . ادامه خواندن یک مهارت واحد نیست، بلکه نظام پیچیده ای از مهارتها ودانش هاســــــت ( آدامز 1990 ). رمزگشایی کلمه، یکی از مهمترین مهارتها درخواندن کلمه است. رمز گشایی یعنی پردازش تشخیص بینایی علائم سیاهی که بر روی کاغذ نوشته شده است. پردازش رمز گشایی با دانش عمومی و درک زبانی فرد هدایت می شود. برای نیل به یک تجربه خواندن کامل و موثر ابتدا می باید رمزهای الفبایی را دریابیم تا کلمات را کشف کنیم. سپس کلمات را از خزانه لغات (واژگان) ذهنی (mental lexicon) خود فراخوان کنیم و سرانجام عبارات متن را درک کنیم. ادامه بنابراین تجربه کلی خواندن نوشته های الفبایی را می توان با معادله ساده زیر معرفی کرد (هوور وگاف، 1990): خواندن = رمزگشایی X درک D R C راهبرد خواندن کلمه توانا ئيهای آوايی تفاوتهای ميان نوشتارهای زبانی پیچیده و ساده درخواندن کلمه نارسا خوانی (dyslexia) تعريف نارسا خوانی (ادامه) ریشه زیستی و نورولوژیکی ( عصبی ) نارسا خوانی انواع آزمونهای خواندن ونارسا خوانی آزمونهای سنتی خواندن کلمه ( بازشناسی کلمه ) Word reading test (Word –recognition) آزمون زنجیره های کلمات ويژگيهای آزمون زنجيره کلمات آزمونهای مهارتهای آواشناختی مهارتهایی مورد استفاده درآزمونهای آواشناختی The Dyslexia Screening Test (DST) ادامه ادامه آزمونهای سیالی کلامی و معنایی Verbal Fluency & Semantic Fluency نسخه ايرانی آزمون نارسا خوانی نسخه ايرانی آزمون نارسا خوانی (ادامه) نسخه ايرانی آزمون نارسا خوانی (ادامه) نسخه ايرانی آزمون نارسا خوانی (ادامه) نسخه ايرانی آزمون نارسا خوانی (ادامه) نسخه ايرانی آزمون نارسا خوانی (ادامه) نسخه ايرانی آزمون نارسا خوانی (ادامه) نسخه ايرانی آزمون نارسا خوانی (ادامه) کارت ناميدن تصاوير (1) کارت ناميدن تصاوير (2) نسخه ايرانی آزمون نارسا خوانی (ادامه) نسخه ايرانی آزمون نارسا خوانی (ادامه) نسخه ايرانی آزمون نارسا خوانی (ادامه) آزمون زنجيره كلمات: هدف اصلی پژوهش تهيّه و هنجار سازی بسته جامع آزمون خواندن و نا رسا خوانی برای دانش آموزان پايه اوّل تا پنجم دبستانی يک زبانه (فارسی) و دو زبانه (تبريزی و سنندجی ) با هدف غربال سازی دانش آموزان دارای مشکل نارسا خوانی برای اعمال مداخلات درمانی لازم. اين پژوهش علاوه بر تهّيه و هنجار سازی آزمون خواندن و نارسا خوانی در صدد يافتن پاسخ سئوالات زير نيز می باشد. سئوالات پژوهش 1- ميان دانش آموزان يک زبانه (تهرانی ) و دانش آموزان دو زبانه (تبريزی و سنندجی ) در آزمون خواندن و نارسا خوانی تفاوت معناداری وجود دادرد؟ 2- آيا ميان دانش آموزان دختر و پسر يک زبانه و دو زبانه در آزمون خواندن تفاوت معناداری وجود دارد؟ 3- آيا ميان دانش آموزان دختر يک زبانه و دانس آموزان پسر يک زبانه در آزمون خواندن و نارساخوانی تفاوت وجود دارد؟ 4- ميان دانش آموزان دختر دو زبانه (تبريزی و سنندجی) و دانس آموزان پسر دو زبانه (تبريزی و سنندجی) در آزمون خواندن و نا رساخوانی تفاوت وجود دارد؟ 5- در هر یک از سئوالات فوق تفاوتهای دانش آموزان در پایه های تحصیلی مختلف نیز مورد بررسی قرار می گیرد. روش پژوهش: جامعه تحقیق: جامعه مورد مطالعه کلیه کودکان دبستانی شهرهای تهران، تبریز و سنندج می باشد. نمونه تحقیق: نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی و طبقه ای از میان دانش آموزان این سه شهر انتخاب شده اند. جامعه دانش آموزان ابتدایی شهر تهران 277187 نفر دختر و 291359 نفر پسر در 19 منطقه آموزش و پرورش و جامعه دانش آموزان شهر تبریز تعداد 69285 نفر دختر و 75266 نفر پسر در 5 منطقه آموزش و پرورش می باشد. در سنندج نیز تعداد 20733 نفر دانش آموز دختر و 22762 نفر پسر در دو منطقه آموزش و پرورش می باشد. دانش آموزان نمونه در هر یک از این شهرها– تهران 600 نفر (از بین 19 منطقه آموزش و پرورش)، تبریز 500 نفر (از بین 5 منطقه آموزش و پرورش) و سنندج 500 نفر (از بین 2 منطقه آموزش و پرورش) براساس سطوح اجتماعی– اقتصادی مختلف که در این شهرها وجود دارد از کلیه مناطق آموزش و پرورش به نسبتی که دانش آموزان در این مناطق توزیع شده اند بدین نحو انتخاب گردیده اند: ابتدا مدارس ابتدایی بطور تصادفی در میان مدارس موجود در مناطق آموزش و پرورش انتخاب می گردیدند. ابزار پژوهش آزمون نارسا خوانی - ريون سياه و سفيد (نسخه مخصوص کودکان) ج- پاسخنامه: پاسخنامه تنظيم شده برای آزمون نارساخوانی شامل سه بخش می باشد: 1- اطلاعا ت عمومی 2- ارزيابی توانائيهای زبان مادری (ويژه دانش آموزان ترک زبان و کرد زبان): 3- پاسخنامه آزمون خواندن و نارساخوانی:د: دستورالعمل اجرای آزمون: يافته ها و نتايج 1 - برتری دانش آموزان يك زبانه تهراني در خرده مقياسهای خواندن كلمات ، زنجيره كـــلمات ، قافيه، ناميدن تصاوير، درك خواندن (متن مشترك)، درك كلمات، خواندن ناكلمات و شبه كلمات از دانش آموزان دوزبانه تبريزي 2 – برتری دانش آموزان يك زبانه تهرانی در خرده مقياسهای خواندن كلمات ، ناميدن تصاوير، درك خواندن (متن مشترك)، درك كلمات، خواندن ناكلمات وشبه كلمات، نشانه هاي حروف و نشانه هاي مقوله ها از دانش آموزان دو زبانه سنندجي يافته ها و نتايج (ادامه) 1 – وجود روندي تحولی و افزايشي در عملكرد دانش آموزان از پايه اول تا پايه پنجم در تمام خرده مقياسهای آزمون 2 - در خرده مقياس خواندن كلمات، تفاوت آشکار پايه هاي اول و دوم با ساير پايه هاي تحصيلي 3 – عدم تفاوت ميان داش آموزان دختر و پس در خرده مقياس هاي خواندن كلمات، قافيه، ناميدن تصاوير، درك خواندن، حذف آواها 4 – برتری دانش آموزان دختر در خرده مقياسهای خواندن كلمات پربسامد (فرم الف)، كلمات با بسامد متوسط (فرم الف)، زنجيره كلمات ، نشانه هاي حروف و نشانه هاي مقوله ها از دانش آموزان پسر 5 – برتری پسران در دو خرده مقياس درك كلمات و خواندن ناكلمات و شبه كلمات از دانش آموزان دختر ادامه یافته ها و نتایج مقايسه دانش آموزان دو زبانه و يك زبانه در هر يك از خرده مقياسهای آزمون در پايه های پنجگانه 1- خواندن کلمات: برتری دانش آموزان يک زبانه از دانش آموزان دو زبانه در پايه های اوّل و دوّم 2 – زنجيره کلمات: عدم تفاوت ميان يک زبانه ها و دو زبانه ها در کليه پايه ها 3 – ناميدن تصاوير: برتری يک زبانه ها از دو زبانه ها در کليه پايه ها 4- حذف آواها : عدم تفاوت ميان يک زبانه ها و دو زبانه ها در کليه پايه ها 5- خواندن ناکلمات: برتری دانش آموزان يک زبانه از دانش آموزان دو زبانه در پايه های اوّل و دوّم 6- درک متن: برتری يک زبانه ها از دو زبانه ها در کليه پايه ها 7- نشانه حروف: برتری يک زبانه ها از دو زبانه ها در پايه های چهارم و پنجم 8- نشانه مقوله: برتری يک زبانه ها از دو زبانه ها در کليه پايه ها نرمهای آزمون درک لغات و کلمات - سنندج پنجم تعداد نرم ها

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »


مبلغ قابل پرداخت 11,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ خرداد ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 135

هرمزگان -میناب

مرکز جامع فایلهای دانش آموزی و دانشجویی با بیش از 100هزار فایل پاورپوینت،تحقیق،مقاله و . . . برای رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی که توسط استادان مجرب و کاربلد تهیه وتنظیم شده است ، اعتماد شما سرمایه ماست.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما