محل لوگو

تصفيه بيولوژيكي فاضلابها و پسابهاي صنعتي


فرمت فایل: پاورپوینت - powerpoint, Image result for word 

( -- قابل ویرایش 

 

تعداد اسلاید : 19
تصفيه بيولوژيكي فاضلابها و پسابهاي صنعتي 1- ملاک های میزان آلودگی پساب ها و فاضلاب ها مهم ترین ملاک هایی که از روی آن ها میتوان به میزان آلودگی پساب ها و فاضلاب ها پی برد ، عبارتند از الف) BOD ( اکسیژن مورد نیاز زیست شیمیایی ب)COD ( اکسیژن مورد نیاز شیمیایی ) شکل 1 : نمودار تغییر مقدار 5BOD نسبت COD 2- میکروبیولوژی فاضلاب : تصفیه بیولوژیکی ( زیستی ) به منظور کاهش هر چه بیشتر مواد آلی فاضلاب با پس آب مخصوصاً آن قسمت از این مواد که بصورت خیلی ریزوکلوئیدی هستند و تشکیل دهنده درصد عمده ای از آلودگی های فاضلاب و پس آب می باشند،انجام گیرد. باکتریها مانند هرموجود زنده دیگر برای ادامه حیات و تکثیر به اکسیژن و مواد غذائی نیاز دارند . جدول (1) اهم مواد غذایی مورد نیاز باکتریها منابع مهم فعاليتهاي حياتي ميكروارگانيسم ها دو منبع مهمی که میکروارگانیسمها از آن کربن لازم برای فعالیتهای حیاتی خود را تامین میکنند،گازکربنیک،هوا و مواد آلی هستند.اگر ارگانیسمی کربن لازم را فقط از هوا تامین کند (AUTOTROPHIC) نامیده میشود و اگر کربن مورد نیاز از مواد آلی بدست آید،بنام(HETROTROPHIC) نامگذاری شده است. اگر این انرژی از فعل وانفعالات اکسیدی احیایی تامین شود ارگانیسم راAUTOTROTROPHIC CHEMYOSENTETIC گویند. چون علاوه بر مواد آلی برای تکثیر و ساخت سلولهای جدید مقداری انرژی مورد نیاز خواهد بود،چنانچه انرژی مورد بحث از خورشید بدست آید،میکروارگانیسم را AUTOTROTROPHIC PHOTPSENTETIC میگویند. اکثراًً ارگانیسم های فاضلاب در PH بین 4/5 تا 5/9 قادر بهادامه حیات هستند ولی مناسبترین PH برایفعالیت آنها 7 تا 8 است . باکتریها بر حسب حرارت مناسب برای زندگیشان بشرح زیر طبقه بندی شده اند : 3- مکانیسم تصفیه بیولوژیکی : از بین عوامل بیولوژیکی موجود در فاضلاب،مهمترین آنها که در تصفیه زیستی دخالت می نمایند انواع AUTOTROPHIC وHETROTROPHIC هستند که در تجزیه مواد آلی و انجام فعل و انفعالات اکسیداسیون بیولوژیکی بسیار موثر می باشند و انرژی مورد نیاز فعالیت های حیاتی را بخصوص از اکسیداسیون ترکیبات ازت دار و گوگرد دار تأمین می نمایند. اکسیژن نیز از عوامل ضروری برای فعالیتهاي حیاتی باکتریهاست،بطوریکه بر اساس تجربیات موجود وقتی در فاضلاب اکسیژن اضافی موجود باشد،تجزیه مواد آلی 3 مرتبه سریعتر از تجزیه آنها بطرق دیگر انجام خواهد شد. اگراکسیژن موجود در فاضلاب برای اکسیداسیون مواد آلی کافی نباشد،اکسیژن ترکیبی تشکیل دهنده ی فاضلاب برای این اکسیداسیون مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با توجه به توضیحات گفته شده مکانیسم تصفیه بیولوژیکی شامل مراحل زیر می باشد: 4- انواع اکسیداسیون بیولوژیکی اگر تجزیه بیولوژیکی با استفاده از اکسیژن محلول یا اکسیژنی که مصنوعی به فاضلاب تزریق میشود،انجام گیرد،اکسیداسیون بیولوژیکی را هوازی گویند و اگر این عمل با استفاده از اکسیژن ترکیبی باشد،اکسیداسیون را بی هوازی مینامند. عمل اکسیداسیون آمونیاک تا تشکیل نیترات را NITRIFICATION و تجزیه آن تا پیدایش گاز ازت را DENITRIFICATION گویند.مسئله دیگری که قبل از توضیح روشهای بیولوژیکی باید مورد توجه قرارگیرد،مسمومیت باکتریهاست. این مسمومیت ممکن است به یکی از علل زیر باشد : 1- وجود مواد آلی نظیر فنل در غلظت نسبتاً بالا 2- حضور ترکیبات فلزات سنگین 3- غلظت خیلی زیاد مواد معدنی محلول 5- روش های تصفیه بیولوژیکی فاضلاب و پس آب : روشهای تصفیه بیولوژیکي شامل موارد زير مي باشد: 1- تصفیه بیولوژیکی با بسترهای باکتری که در آن توده های باکتری ثابت بوده و در اعمال تصفیه هیچگونه حرکتی ندارند. در اینگونه تصفیه زیستی می توانیم از دیسک های بیولوژیکی نام ببریم. 2- تصفیه بیولوژیکی در بسترهای متحرک و یا مایعی توده های باکتری مانند کلیه روشهای تصفیه زیستی با لجن فعال . بجز روشهای فوق می توانیم سایر روشهای تصفیه زیستی را بصورت زیر نام ببریم: 3- تصفیه با استفاده از حوضهای اکسیداسیون 4- تصفیه بیولوژیکی غیر هوازی اصول تصفیه بیولوژیکی فاضلاب مبتنی بر موارد زیر است: استفاده از حوض ته نشینی اولیه به منظور جدا نمودن قسمتی از مواد آلی معلق یا مواد معدنی استفاده از بسترهای ثابت یا متحرک توده های بیولوژیکی جدا نمودن توده بیولوژیکی از فاضلاب یا پس آب و برگردانیدن قسمتی یا تمامی آن به واحد تصفیه بیولوژیکی برای کمک به تصفیه فاضلاب . 1- بستر باکتری : تصفیه بیولوژیکی با برج و دیسک: در سالهای اخیر مواد مختلفی برای پرکننده های بستر ساخته اند که با سطوح بزرگ و فضای خالی زیاد امکان رشد توده های بیولوژیکی را افزایش داده اند و بعلت فضای خالی زیاد بین آنها تهویه و عبور هوا نیازبه راحتی صورت می گیرد. موادیکه جدیداً بعنوان پرکننده مصرف می گردد بصورت صفحات موجدار پلاستیکی مطابق شکل ( 2 ) هستند. 2- تصفیه بیولوژیکی با لجن فعال : در این روش به جای استفاده از توده های بیولوژیکی ( لجن فعال ) ثابت که در روش بستر باکتری بر روی پرکننده های بستر تشکیل می شد،از توده های بیولوژیکی بصورت ذرات معلق که دائماً در محیط تصفیه فاضلاب در گردش هستند استفاده میشود. در واقع اختلاط لجن فعال با فاضلاب و هوادهی آن منجر به دو عمل مهم زیر خواهد شد: 1)اکسیداسیون سریع مواد آلی فاضلاب 2)انعقاد مواد معلق ریز و کلوییدی بطورتیکه بسرعت قابل ته نشین شدن هستند. تصفیه زیستی با لجن فعال شامل مراحل زیر است: 1- فاضلاب ته نشین شده در حوض اولیه را که قسمتی از مواد معلق خود را از دست داده،به واحد تصفیه زیستی انتقال می دهیم. 2- قسمت یا تمامی لجن فعال با توده های باکتری ته نشین شده در حوض نهائی را به حوض هوادهی برگشت می دهیم. 3- مخلوط فاضلاب و لجن فعال برگشتی را در حوض هوادهی بطور دائم بهم زده تا توده های بیولوژیکی بحالت تعلیق باقی بماند . زمان تعلیق باید 6 تا 8 یا بیشتر ساعت به طول انجامد. 4- مخلوط فاضلاب و لجن فعال حوض هوادهی را به حوض ته نشینی نهائی انتقال می دهیم تا توده های باکتری در آن ته نشین شود. 5- فاضلاب ته نشین شده در حوض نهائی را پس از ضدعفونی کردن دفع نموده یا در مصارف مختلف بکار می بریم. 6- قسمت یا تمامی لجن فعال ته نشین شده در حوض نهائی را به حوض هوادهی بر می گردانیم. طراحی تصفیه زیستی با لجن فعال : در محاسبات فنی روش تصفیه فاضلاب با لجن فعال نکات زیر باید مورد توجه قرار بگیرد: 1- زمان هوادهی 2- درصد لجن فعال برگشتی 3- میزان هوادهی لازم برای تصفیه زیستی 4- نحوه هوادهی 5- میزان مواد غذائی موجود در حوض هوادهی 6- شکل و ابعاد حوض هوادهی نحوه تزریق هوا به فاضلاب : معمولاً هوادهی به فاضلاب در تصفیه بیولوژیکی از 3 طریق زیر انجام می گیرد: 1- هوادهی با دیفیوزرها و استفاده از هوای تحت فشار 2- هوادهی با هواده های مکانیکی سطحی 3- درهم نمودن روشهای 1 و 2 دیفیوزرها که ممکن است بصورت صفحه ای – لوله ای یا گنبدی باشد،هوا را بصورت حبابهای ریز ، متوسط و درشت در فاضلاب حوض هوادهی تزریق می نمایند. به منظور کاستن از هزینه های لوله کشی انتقال هوا گاهی بجای کاربرد هوای تحت فشار برای هوادهی از هواده هاي مکانیکی یا هواده های سطحی استفاده می شود.نگهداری و بهره برداری از این هواده ها بمراتب ساده تر و کم خرج تر از هوای تحت فشار است. 3- تصفیه به روش نهرهای اکسیداسیون : نهرهای اکسیداسیون معمولاً یکی از انواع سیستم های هوادهی ممتد میباشد.درسیستم هوادهی ممتد، مواد آلی فاضلاب به صورت کاملتری مورد استفاده میکروارگانیسمها قرارمی گیرد. چون توده های بیولوژیکی زمان نسبتاً طولانی در تماس با اکسیژن هستند لذا لجن مازاد دفعی بسیار ناچیز خواهد بود.این روش درتصفیه فاضلاب اجتماعات کوچک کاربرد دارند. رژیم جریان در این سیستم به صورت جریان پیستونی بوده تانک هوادهی بیضی شکل است. در این سیستم سرعت افقی فاضلاب را حداقل 0.3m/s در نظر می گیرند تا از ته نشینی ذرات جامد جلوگیری شود. در این سیستم ها ممکن است حذف BOD ، نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون به صورت توأم انجام شود. در این شرایط اکثر نقاط طول تانک به صورت هوازی است و تنها نقاط محدودی از تانک شرایط Anoxic دارد. 4- تصفیه به روش غیر هوازی : مواد آلی توسط باکتریهای بی هوازی تجزیه شده و بخشی از طریق متابولیسم ( تنفس و رشد ) به مواد معدنی تبدیل می شود. در طی فرآیند ، گازهایی نظیر Co2 ،H2S ، CH4 تولید می شود. این گازها از طریق سطح مایع به فضا متصاعد می شوند. برکه های بی هوازی قادرند با صرف کمترین بهره برداری ، نگهداری و حداقل امکانات فنی ، درجه پیش تصفیه مورد نظر را انجام می دهند. بحث و نتیجه گیری : انتخاب فرآیند تصفیه فاضلاب بستگی به عوامل متعددی دارد که تنها برخی از آنها برمبنای پول قابل اندازه گیری هستند. ملاحظات اساسی در انتخاب فرآیند عبارتست از : حفاظت کافی از بهداشت عمومی ( حفاظت در مقابل عوامل بیماریزا ) میزان مهارت های بهره برداری موجود به حداقل رساندن هزینه های بهره برداری ، انرژی و نگهداری قطعات یدکی هزینه سرمایه ای تصفیه فاضلاب به روش بیولوژیکی کم هزینه تر از روشهای دیگر می باشد . زیرا در این روش باکتریها به طور طبیعی وجود دارند و تصفیه را انجام می دهند در نتیجه خود بخود برخی از هزینه ها در این روش کسر می شود. منابع و مآخذ: 1- اصول طراحی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و پساب صنعتی ، حسینیان ، مرتضی. 2- اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی ، رفوئی ، محمدکاظم و ملاردی ، محمدرضا ، انتشارات مبتکران ، 1381 3- طراحی فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی فاضلابهای صنعتی ، گاگیک بدلیانس ، قلی کندی. 4- تصفیه فاضلاب های صنعتی ،ویلیام وسلی اکن فلدر،ترجمه ایوب ترکیان،محمد تقی جعفرزاده (جلد دوم)،تهران،شرکت شهرکهای صنعتی.

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »


مبلغ قابل پرداخت 6,800 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۷ خرداد ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 46

هرمزگان -میناب

مرکز جامع فایلهای دانش آموزی و دانشجویی با بیش از 100هزار فایل پاورپوینت،تحقیق،مقاله و . . . برای رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی که توسط استادان مجرب و کاربلد تهیه وتنظیم شده است ، اعتماد شما سرمایه ماست.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما